• Deklaracja dostępności

   • Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.wolauhruska.edu.pl/

    Zespół Szkół w Woli Uhruskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej.

    • Data publikacji strony internetowej: 2022-11-28.
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-16.

    Status zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Niespełnione wymagania

    • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
    • Mapa placówek medycznych nie jest dostępna.

    Przygotowanie deklaracji dostępności

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-16.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-12-16.

    Skróty klawiaturowe

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Konieczny, szkolawolauhruska@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 825915236. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

    Dostępność architektoniczna

    Adres

    • lubelskie
    • włodawski
    • Wola Uhruska
    • Wola Uhruska
    • Gimnazjalna 34
    • 22-230 Wola Uhruska

    Wejście do budynku

    • Do wejścia prowadzą schody.
    • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
    • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
    • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
    • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

    Ciągi poziome

    • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
    • Wszystkie korytarze są dostępne.

    Ciągi pionowe

    • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
    • Możesz skorzystać z windy.

    Winda

    • Drzwi windy otwierają się automatycznie
    • Winda znajduje się w budynku

    Pomieszczenia

    • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

    Łazienka

    • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
    • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.

    Aplikacje mobilne

    brak

    Dodatkowe informacje

   • Napisz do nas

    Jeśli masz pytania - napisz do nas.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

  • Galeria zdjęć

    brak danych