• Aktualności

      • Niezwykłe spotkanie

      • Mieliśmy ogromny zaszczyt gościć w progach naszej szkoły Panią Mariannę Raczyńską i Panią Urszulę Dąbrowską – emerytowane nauczycielki historii i języka polskiego. Panie w interesujący sposób opowiedziały o sobie i o początkach pracy, która była ich pasją. Ponadto Pani Marianna Raczyńska zaprezentowała nam kilka swoich wierszy, a także zaśpiewała ówczesny hymn szkoły. To właśnie Pani Maria jest jego autorką. Pani Urszula Dąbrowska zaś przybliżyła nam sylwetkę Leona Kunickiego, pisarza i rysownika wywodzącego się z miejscowości Siedliszcze, pochowanego na cmentarzu w Uhrusku. Niedawno 8 stycznia minęła właśnie sto pięćdziesiąta rocznica jego śmierci. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze i na pewno pozostanie na długo w naszej pamięci. Serdecznie dziękujemy Paniom za fascynujące spotkanie.

      • Wystawa „ZNANI NIEZNANI. POLACY ŚWIATU”

      • Pan dyrektor oraz delegacja uczniów z naszej szkoły wzięła udział w uroczystym otwarciu wystawy „ZNANI NIEZNANI. POLACY ŚWIATU” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie.

       Wystawa przygotowana została przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ we współpracy z Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

      • Oferta: audytor

      • W związku z realizacją projektu: PBU2/0925/18 priorytet 1.1. Promocja kultury lokalnej i historii „Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu polsko- ukraińskim”                                                   

       Zespół Szkół w Woli Uhruskiej ogłasza konkurs ofert  na stanowisko:


       Audytora projektu ( 1 oferta)

       I  Wymagania związane ze stanowiskiem:

       A ) Wymagania niezbędne:

       1. Niezależność organizacyjna i operacyjna od beneficjenta oraz od innych podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie programu, w tym: WST, IZ, IA, KPK;
       2. Spełnienie co najmniej jednego z następujących wymagań:
       1. Być członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest z kolei członkiem IFAC;
       2. Być członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu. Jeśli taka organizacja nie jest członkiem IFAC, audytor musi zobowiązać się do realizacji prac zgodnie ze standardami i kodeksem etyki IFAC oraz posiadać co najmniej jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, ACCA, CIMA;
       3. Być zarejestrowany jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
       1. W przypadku weryfikacji zamówień publicznych audytor dodatkowo musi spełnić co najmniej jedno z następujących wymagań:
       1. Przeprowadzenie kontroli prawidłowości co najmniej 10 postępowań o zamówienia publiczne objętych ustawą Prawo zamówień publicznych;
       2. Świadczenie co najmniej 10 usług, których przedmiotem było doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obejmujące m.in. sporządzanie pisemnych opinii prawnych, reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.
       1. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ( dopuszcza się oświadczenie)


       II. Zakres zadań wykonywany na stanowisku:

       1. Weryfikacja wydatków z umową i wnioskiem o dofinansowanie
       2. Weryfikacja formalna, rachunkowa i merytoryczna wydatków przedstawionych przez beneficjenta w raporcie pośrednim i końcowym
       3. Raportowanie nieprawidłowości


       III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

       1. Rodzaj umowy: umowa zlecenie  na  9 miesięcy

       2. Stanowisko pracy związane z pracą przy monitorze komputerowym.

       3. Liczne kontakty także możliwe wyjazdy


       IV. Wymagane dokumenty:

       1. CV.

        2. Formularz aplikacyjny.

       3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

       4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach lub umiejętnościach.


       V. Termin i miejsce składania dokumentów:

       Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy) należy:

       1) składać w zamkniętych kopertach do dnia 17.02.2023 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej, ul. Gimnazjalna 34, 22-230 Wola Uhruska ,lub

       2) przesłać pocztą do dnia 17.02.2023 r. – (decyduje data wpływu ), lub

       3) pocztą elektroniczną na adres : szkolawolauhruska@gmail.com


       VI. Informacje dodatkowe:

       Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

       Wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

       Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań niezbędnych określonych w danym ogłoszeniu przykładowo: w zakresie wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, uprawnień lub Państwa oferta będzie niekompletna zostanie odrzucona na etapie selekcji aplikacji pod względem formalnym.

        Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej. W ramach postępowania zostanie przeprowadzona analiza dokumentów aplikacyjnych . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej.

                                                                                                                                         

       Formularz zgłoszeniowy:

       Formularz-zgloszeniowy.pdf

      • Oferta: etnograf

      • W związku z realizacją projektu: PBU2/0925/18 priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii „Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu polsko- ukraińskim”                                                   

       Zespół Szkół w Woli Uhruskiej ogłasza konkurs ofert  na stanowisko:


       Etnograf/badacz (5 ofert)

       I  Wymagania związane ze stanowiskiem:

       A ) Wymagania niezbędne:

       1) wykształcenie (muzykologia, kulturoznawstwo, etnologia lub etnografia)- min. licencjat;

       2)doświadczenie w działalności naukowej, np. praca w instytucji kultury: uczelnia, muzeum; udział w obozach naukowych lub doświadczenie w pracy z zespołem folklorystycznym.

       B)  Wymagania dodatkowe:

       1)certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające udział w seminariach, kursach lub konferencjach dotyczących niematerialnego dziedzictwa kulturowego;

       2) publikacje w wydaniach naukowych, internetowych lub doświadczenie w pracy w dziedzinie badań dotyczących niematerialnego dziedzictwa kulturowego, czyli folkloru, zarówno pod względem głównej działalności, jak i w dziedzinach pokrewnych.

       II. Zakres zadań wykonywany na stanowisku:

       1) opracowanie wspólnego kwestionariusza pytań;

       2) odwiedzenie co najmniej 2 nosicieli dziedzictwa folklorystycznego na terenie Gminy Wola Uhruska;

       3) nagranie co najmniej 5 utworów dziedzictwa folklorystycznego: piosenki i zabawy dziecięce;

       4) badanie, nagranie i odtworzenie pieśni i melodii etnicznych, ludowych zabaw dziecięcych, stanowiących część niematerialnego dziedzictwa kulturowego polskiego pogranicza;

       5)opracowanie zebranego materiału muzycznego i odtworzenie go w zapisie nutowym (w wersji papierowej i elektronicznej);

       6) dokonanie opisu zebranego materiału (cechy melodii, wymowa, określone zwroty w melodii, opisanie ruchów, czynności, słów i piosenek w zabawach dziecięcych itp.);

       7)wykonanie fotoreportażu ze spotkań z nosicielami folkloru.

       III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

       1. Rodzaj umowy: umowa o dzieło

       2. Stanowisko pracy związane z pracą przy monitorze komputerowym.

       3. Liczne kontakty także możliwe wyjazdy


       IV. Wymagane dokumenty:

       1. CV.

        2. Formularz aplikacyjny.

       3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

       4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach lub umiejętnościach.


       V. Termin i miejsce składania dokumentów:

       Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy) należy:

       1) składać w zamkniętych kopertach do dnia 17.02.2023 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej, ul. Gimnazjalna 34, 22-230 Wola Uhruska ,lub

       2) przesłać pocztą do dnia 17.02.2023 r. – (decyduje data wpływu ), lub

       3) pocztą elektroniczną na adres : szkolawolauhruska@gmail.com


       VI. Informacje dodatkowe:

       Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

       Wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

       Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań niezbędnych określonych w danym ogłoszeniu przykładowo: w zakresie wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, uprawnień lub Państwa oferta będzie niekompletna zostanie odrzucona na etapie selekcji aplikacji pod względem formalnym.

        Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej. W ramach postępowania zostanie przeprowadzona analiza dokumentów aplikacyjnych . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej

       Formularz zgłoszeniowy:

       Formularz-zgloszeniowy.pdf​​​​​​​
      • Oferta: kierownik projektu

      • W związku z realizacją projektu: PBU2/0925/18 priorytet 1.1. Promocja kultury lokalnej i historii „Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu polsko- ukraińskim”                                                   

       Zespół Szkół w Woli Uhruskiej ogłasza konkurs ofert  na stanowisko:

       1. Kierownik projektu ( 1 oferta)
       2. Audytora projektu ( 1 oferta)
       3. Etnograf/badacz (5 ofert)

       Stanowisko: Kierownik projektu

        

       I Wymagania związane ze stanowiskiem

       A) Wymagania niezbędne

       1) wykształcenie wyższe,

       2) obywatelstwo polskie,

       3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

       5) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,

       6) znajomość języka angielskiego,

       7) doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych przez UE

        

       B) Wymagania dodatkowe

        1) preferowana znajomość języka ukraińskiego

        2) ważny paszport

        3) prawo jazdy

        4) znajomość obsługi komputera

        

       II. Zakres zadań wykonywany na stanowisku:

       1) organizacja i zapewnienie realizacji projektu w Polsce;

       2) dostarczanie dokumentacji i składanie raportów;

       3) zatwierdzanie faktur do zapłaty;

       4) monitorowanie realizacji wskaźników projektu;

       5) zatwierdzanie dokumentacji projektowej;

       6) promocja projektu.

        

       III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

       1. Rodzaj umowy: umowa zlecenie na 6 miesięcy

       2. Stanowisko pracy związane z pracą przy monitorze komputerowym.

       3. Liczne kontakty także możliwe wyjazdy do Ukrainy

        

       IV. Wymagane dokumenty:

       1. CV.

        2. Formularz aplikacyjny.

       3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

       4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach lub umiejętnościach.

        

       V. Termin i miejsce składania dokumentów:

       Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy) należy:

       1) składać w zamkniętych kopertach do dnia 17.02.2023 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej, ul. Gimnazjalna 34, 22-230 Wola Uhruska ,lub

       2) przesłać pocztą do dnia 17.02.2023 r. – (decyduje data wpływu ), lub

       3) pocztą elektroniczną na adres : szkolawolauhruska@gmail.com

        

       VI. Informacje dodatkowe:

       Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

       Wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

       Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań niezbędnych określonych w danym ogłoszeniu przykładowo: w zakresie wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, uprawnień lub Państwa oferta będzie niekompletna zostanie odrzucona na etapie selekcji aplikacji pod względem formalnym.

        Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej. W ramach postępowania zostanie przeprowadzona analiza dokumentów aplikacyjnych . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły.

       Formularz zgłoszeniowy:

       Formularz-zgloszeniowy.pdf

        

                                                                                                                    

        

                                                        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      • Projekt Wspólne Dziedzictwo Kulturowe PL UA

      • Odbyło się kolejne spotkanie robocze w ramach projektu "Wspólne dziedzictwo kulturowe: Odrodzenie folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim”.

       Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Urzędu Programu Współpracy Transgranicznej UE Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (Umowa Grantowa nr PLBU. 01.01.00- UA -0925/19-00 od 28.02.2020 r.).

       Uczestnikami spotkania byli: dyrektor Departamentu Kultury Tatiana Gnativ, dyrektor Łuckiej Szkoły Muzycznej nr 1 im. Fryderyka Chopina Olga Churina, dyrektor szkoły w Woli Uhruskiej Mirosław Konieczny oraz pracownicy tych instytucji.

       Na spotkaniu kontynuowano omówienie bieżących zagadnień związanych z realizacją projektu, w tym: określanie obowiązków każdego beneficjenta oraz działań zawartych w kalendarzu projektu.

      • #piżama

      • 6 lutego 2023 roku uczniowie naszej szkoły włączyli się w Ogólnopolską Akcję Charytatywną na rzecz dzieci chorych onkologicznie ,,Dzień Piżamy – obudź w sobie Anioła”. Tego dnia większość uczniów i tych najmłodszych i tych starszych pojawiła się w szkole w piżamach. Na szkolnych korytarzach można było spotkać uczniów w kombinezonach piżamowych. Inni wskoczyli w swoje mięciutkie kapcie, ulubione piżamki i cieplutkie szlafroczki. Uczniowie oraz nauczyciele aktywnie włączyli się w prowadzoną zbiórkę, a założone w tym dniu piżamy były świadectwem solidarności z chorymi na raka dziećmi.

       Pomysłodawcą akcji jest Fundacja ,,Gdy Liczy się Czas”, założona przez rodziców dzieci, które chorowały i chorują miesiącami lub latami na chorobę nowotworową. Fundacja wspiera dzieci przebywające na oddziałach onkologicznych, zakupuje pompy do chemioterapii i wspiera budowę ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci po leczeniu onkologicznym.

       Dla wielu podopiecznych Fundacji piżama stała się nieodłączną częścią codzienności. To standardowe ubranie. Nie myślimy o zdrowiu, kiedy jesteśmy zdrowi. Ale jak ono jest cenne, poznajemy dopiero w chorobie. To, co dla nas jest związane z odpoczynkiem i spokojem, dla innych jest symbolem walki o zdrowie i życie. Dlatego, aby okazać nasze wsparcie wszystkim najmłodszym pacjentom i ich rodzinom, tego dnia zmieniliśmy nasze codzienne ubranie w piżamę.

       Z takimi Aniołami – jak nasi uczniowie udało się zebrać 740 zł

       Wszystkie pieniążki zostaną przekazane Fundacji „Gdy Liczy się Czas”.

       Serdecznie dziękujemy z udział w akcji

       Koordynatorami akcji były: Agnieszka Jędruszczak i Małgorzata Kosacka

       #piżama

      • Żegnamy Panią Gabrysię

      • Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 67 lat zmarła mgr Gabriela Jankowska, z domu Kędzierawska- emerytowany pedagog szkolny, nauczyciel kształcenia specjalnego, doradca zawodowy, lider ds. promocji szkoły i przedszkola.

       Pani Gabrysia należała do grona osób bardzo otwartych, życzliwych, radosnych i serdecznych; bezinteresownie zaangażowanych na rzecz drugiego człowieka; kochających dzieci i zawsze im szczerze oddana.

       Rodzinie składamy wyrazy współczucia

      • Alicja Nowosad- Mistrzyni Polski

      • 10 stycznia 2023 r. rozpoczęliśmy cykl z spotkań z „Interesującymi ludźmi” z gminy Wola Uhruska. Cykl miała zaszczyt otworzyć absolwentka Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej- Mistrzyni Polski w zapasach kobiet Alicja Nowosad

       Swoją przygodę ze sportem zapaśniczym rozpoczęła jako uczennica 6 klasy w sekcji zapaśniczej powstałej przy szkole. Jej trenerem był Jerzy Krasowski. Alicja dzięki swojemu zaangażowaniu i włożonej pracy podczas zajęć treningowych dość szybko zaczęła osiągać sukcesy. Medale w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach zdobywała już w grupie młodziczek (12-15 lat), a następnie w grupie kadetek (15-17 lat) w której została mistrzynią Polski. W grupie juniorek w ubiegłym roku zdobyła srebrny medal i tytuł wicemistrzyni Polski. Dzięki osiąganym sukcesom w Mistrzostwach Polski i Międzynarodowych Turniejach, w których zdobyła osiem medali w tym tytuł mistrzyni Polski została powołana do kadry narodowej i dostąpiła zaszczytu reprezentowania Polski w Mistrzostwach Świata i Europy. W 2021 roku zajęła piąte miejsce podczas rozgrywanych w Bułgarii Mistrzostwach Europy Kadetek (15-17 lat). W tym roku powołana została do kadry narodowej i objęta jest perspektywicznym programem szkoleniowym do tegorocznych Mistrzostw Świata i Europy. Jest uczennicą IV LO w Chełmie i zawodniczką najlepszego klubu w Polsce w zapasach kobiet tj. Miejskiego Klubu Sportowego Cement Gryf Chełm.

       Inne osiągnięcia:

       • I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w zapasach kobiet w Wierzbicy

       • II miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w zapasach kobiet we Włodawie

       • III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym młodzików w zapasach- styl wolny i zapasach kobiet.

       Jesteśmy dumni, iż nasza absolwentka odnosi tak ogromne sukcesy promując naszą małą ojczyznę.

       Życzymy powodzenia w dalszej edukacji oraz wielu osiągnięć sportowych!

      • Rodzinne kodowanie

      • Serdecznie zapraszamy Państwa (rodziców, opiekunów) do wzięcia udziału w drugiej edycji „Godzinnego Kodowania” wraz z dziećmi w okresie ferii zimowych 20 stycznia 2023 r. W naszym przypadku będzie to rodzinne kodowanie i przygoda z robotyką na bazie zestawów Lego Education. Celem „Godziny Kodowania” jest zachęcenia dzieci i dorosłych do spędzenia co najmniej jednej godziny tego roku na nauce kodowania (programowania) poprzez zabawę z klockami lego i programowanie przyjaznym dla dzieci środowisku Scratch. Jest to również okazja by poznać zestawy Lego Education na których pracują wasze dzieci. Zapisy do piątku 19 stycznia 2023 drogą telefoniczną ( pod numerem tel. 693254373 - w smsie podam imię i nazwisko dziecka i godzinę warsztatów) oraz bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego robotykę w piątek 13 stycznia. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Oferta adresowana jest do dzieci oddziałów przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz klas IV- VIII. Przy tej okazji przypominam o składce na materiały na II semestr w wysokości 100 zł. 

       Harmonogram warsztatów

       9:00 – 10:30 – dzieci z oddziałów przedszkolnych 

       10:30 - 12:00 - dzieci z oddziałów wczesnoszkolnych 

       12:00 – 13:00 – dzieci z klas IV-VIII

       Pierwszeństwo mają dzieci uczestniczące w zajęcia z robotyki.

  • Kontakty

 • Galeria zdjęć

   brak danych